Miejskie Przedszkole nr 14 w Katowicach

Zapisy 2022/2023

Na podstawie Zarządzenia  Nr 2211/2022 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2022 r. 

https://images.dlaprzedszkoli.eu/mp14katowice/zarzadzenie-rekrutacja-na-rok-szkolny-2022-2023-sp-i-mp.pdf


Link do strony naborowej: http://katowice.przedszkola.vnabor.pl

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 07 marca 2022 r.

do 14 marca 2022 r.

     -------------------

 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 22 marca 2022 r.  

od godz. 9:00

do 4 kwietnia  2022 r.  

do godz. 14:00

od 14 lipca 2022 r.

od godz. 08:00 

 

do 18 lipca 2022 r.

do godz. 15:00

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe

od 22 marca 2022 r.     

od godz. 9:00

 

do 4 kwietnia 2022 r.

do godz. 14:00

od 14 lipca 2022 r.

od godz. 8:00 

 

do 25 lipca 2022 r.

do godz. 15:00

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

11 kwietnia 2022 r.      

o godz. 15:00

27 lipca 2022 r.

o godz. 13:00

5.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 11 kwietnia 2022 r.

od godz. 15:00

do 13 kwietnia 2022 r.

do godz. 15:00

od 27 lipca 2022 r.  

od godz. 13:00

do 29 lipca 2022 r.

do godz. 15:00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

21 kwietnia 2021 r.       

o godz. 12:00

4 sierpnia 2022 r.

o godz. 15:00

 

 

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, a także liczba punktów za każde z tych kryteriów i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

 

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta Katowice.

 

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.

 

Na podstawie art. 131 ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe, organ prowadzący ustalił kryteria oraz przyznał każdemu kryterium określoną wartość punktową, braną pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla miejskich przedszkoli:

 

 1. Dziecko, któremu gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w publicznym przedszkolu (z wyłączeniem dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego) - 32 pkt.;
 2. Dziecko zgłaszane do przedszkola, którego rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczało do przedszkola wskazanego we wniosku do przedszkola na pierwszym miejscu - 16 pkt.;
 3. Dziecko, którego oboje rodzice pracują / studiują w systemie studiów stacjonarnych, kryterium stosuje się również w stosunku do rodzica samotnie wychowującego dziecko - 8 pkt.;
 4. Dziecko, które uczęszczało do żłobka w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja - 4 pkt;
 5. Dziecko rodzica objętego opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub rodzica bezrobotnego zarejestrowanego w PUP aktywnie poszukującego pracy oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 2 pkt.


Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych przez organ prowadzący są:

 1. dla kryterium określonego w pkt. 1 – numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego;
 2. dla kryterium określonego pkt. 2 – oświadczenie rodzica o rekrutacji dziecka jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w placówce wskazanej we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu;
 3. dla kryterium określonego w pkt. 3 – oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym;
 4. dla kryterium określonego w pkt. 4 – zaświadczenie wydane przez żłobek, potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka;
 5. dla kryterium określonego w pkt. 5 – oświadczenie rodzica o objęciu rodziny opieką MOPS, oświadczenie rodzica o objęciu rodziny nadzorem kuratora, zaświadczenie PUP o zarejestrowaniu rodzica i aktywnym poszukiwaniu przez rodzica pracy.