Miejskie Przedszkole nr 14 w Katowicach

Zapisy 2023/2024

Na podstawie Zarządzenia  Nr 2942/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10 stycznia 2023 r. 

https://images.dlaprzedszkoli.eu/mp14katowice/zarzadzenie-pmk-rekrutacja-mp-i-sp.pdf


Link do strony naborowej: ...................

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024.

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 27 lutego 2023 r.

do 3 marca 2023 r.

     -------------------

 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 13 marca 2023 r.  

od godz. 11:00

 

do 23 marca  2023 r.  

do godz. 10:00

od 17 kwietnia 2023 r.

od godz. 8:00 

 

do 19 kwietnia 2023 r.

do godz. 10:00

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe

od 13 marca 2023 r.  

od godz. 8:00

 

do 23 marca  2023 r.  

do godz. 15:00

od 17 kwietnia 2023 r.

od godz. 8:00 

 

do 19 kwietnia 2023 r.

do godz. 15:00

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

31 marca 2023 r.      

o godz. 13:00

24 kwietnia 2023 r.

o godz. 13:00

5.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 31 marca 2023 r.

od godz. 13:00

do 6 kwietnia 2023 r.

do godz. 15:00

od 24 kwietnia 2023 r.  

od godz. 13:00

do 26 kwietnia 2023 r.

do godz. 15:00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

13 kwietnia 2023 r.       

o godz. 13:00

24 kwietnia 2023 r.

o godz. 13:00

 

 

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, a także liczba punktów za każde z tych kryteriów i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

 

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta Katowice.

 

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.

 

Na podstawie art. 131 ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe, organ prowadzący ustalił kryteria oraz przyznał każdemu kryterium określoną wartość punktową, braną pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla miejskich przedszkoli:

 1. Dziecko w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci odroczone od realizacji obowiązku szkolnego, zamieszkałe na terenie gminy - 64 pkt.;
 2. Dziecko, które zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym, określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych - 32 pkt.;
 3. Dziecko zgłaszane do przedszkola, którego rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczało do przedszkola wskazanego we wniosku do przedszkola na pierwszym miejscu - 16 pkt.;
 4. Dziecko, którego oboje rodzice pracują , wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w systemie studiów stacjonarnych, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 8 pkt.;
 5. Dziecko, którego co najmniej jeden rodzic jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, którego zeznanie za ostatni rok podatkowy zostało złożone w urzędzie skarbowym w Katowicach - 4 pkt.
 6. Dziecko, które uczęszczało do żłobka w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja - 2 pkt.


Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych przez organ prowadzący są:

 1. dla kryterium określonego w pkt. 1 – numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego;
 2. dla kryterium określonego pkt. 2 – oświadczenie o realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych lub przedstawienie do wglądu książeczki szczepień;
 3. dla kryterium określonego w pkt. 3 - oświadczenie rodzica o rekrutacji dziecka jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w placówce wskazanej we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu;
 4. dla kryterium określonego w pkt. 4 – oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym;
 5. dla kryterium określonego w pkt. 5 – oświadczenie rodziców/rodzica;
 6. dla kryterium określonego w pkt. 6 – zaświadczenie wydane przez żłobek, potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka.