Miejskie Przedszkole nr 14 w Katowicach

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na postawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Miejskie Przedszkole nr 14 w Katowicach z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 16a, 40-132 Katowice, tel. 32 258-11-97.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Agata Gabłońska. Z inspektorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: iod.@jednostki.cuw.katowice.pl lub telefonicznie pod numerem 32-606 13 23
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych placówki oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach realizujące obsługę księgową, płacową oraz inne usługi związane z obsługą przedszkola; Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, które dostarcza platformy informatyczne przetwarzania danych; firmy informatyczne, z którymi podpisane są stosowne umowy oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa, na podstawie których dane są przetwarzane, a dane archiwalne przez czas wynikający z ustawy z o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia i prawo do przenoszenia danych. Prawa te są realizowane uwzględniając przepis prawa, na podstawie którego dane są przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisyprawa, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 9. Zasady przetwarzania Państwa danych na stronach WWW szkoły określa Polityka Prywatności dostawcy serwisu internetowego, na których znajduje się strona WWW.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU ZE STOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE., Miejskie Przedszkole nr 14 w Katowicach informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Miejskie Przedszkole nr 14 z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 16a, 40-132 Katowice.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób i mienia.
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów.
 4. System monitoringu wizyjnego obejmuje hol przedszkola na parterze, hol przedszkola na I piętrze oraz teren wokół budynku przedszkola. 
 5. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego są przechowywane przez Administratora przez okres 7 dni.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa. 
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.