Miejskie Przedszkole nr 14 w Katowicach

Plany pracy

TREŚCI PROGRAMOWE

MARZEC
 

 

TEMATYKA

 

1. BAWIĘ SIĘ W TEATR.

2. WIOSNA IDZIE PRZEZ ŚWIAT.

3. WIOSNA IDZIE PRZEZ ŚWIAT.

4. WIELKANOC.Treści programowe:
 

- doświadczanie na konkretnych przykładach (sytuacje dnia codziennego, zachowania bohaterów literackich) wybranych wartości moralnych, np. dobra, odwagi, odpowiadanie na pytania,

- naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt,

- zwracanie uwagi na niewerbalny sposób porozumiewania się,

- śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,

- oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu,

- słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich,

- różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich,

- maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,

- powtarzanie krótkich rymowanek,

- podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci,

- ustalanie kolejności wykonywania czynności,

- określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,

- liczenie palców, przedmiotów itp.,

- oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np.: topnienie śniegu, powracające pierwsze ptaki (bociany), pojawiające się pierwsze kwiaty (krokusy),

- ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),

- określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,

- liczenie palców, przedmiotów itp.,

- porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic,

- oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu,

 


 

BIEDRONKI

MARZEC

Tematyka tygodniowa:

1. Jaka jest pogoda w marcu?

2. Po czym można poznać, że nadchodzi wiosna?

3. Z czego to jest zrobione?

4. Czego potrzebują zwierzęta?

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 • zakładanie ubrań, butów, strojów gimnastycznych;

 • korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;

 • nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie);

 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;

 • poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: nieostrożne korzystanie z urządzeń znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 • dzielenie się swoimi przeżyciami;

 • rozumienie znaczenia estetycznego urządzenia wnętrz, w których się przebywa;

 • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

 • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw;

 • rozumienie sposobów przystosowania zwierząt i roślin do środowiska, w których występują.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

 • mówienie o swoich potrzebach;

 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy);

 • pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych;

 • przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;

 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów;

 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;

 • powtarzanie krótkich rymowanek;

 • wypowiadanie się prostymi zdaniami;

 • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy:

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;

 • liczenie palców, przedmiotów itp.;

 • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później);

 • określanie przydatności danych przedmiotów;

 • układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych;

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;

 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru;

 • poznawanie wybranych dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi;

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np.: topnienie śniegu, powracające pierwsze ptaki (bociany), pojawiające się pierwsze kwiaty (krokusy);

 • oglądanie kwitnących roślin; zwracanie uwagi na ich piękno;

 • omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd);

 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu;

 • słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich;

 • wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami;

 • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek,

 • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;

 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych.


 

DINUSIE

LUTY

Tydzień 1: Kim będę, gdy dorosnę?

Tydzień 2: Czy Kot w butach był na weselu Kopciuszka?

 

Tydzień 3: Gdzie puka sztuka?

 

Tydzień 4: Co łączy kurę i dinozaura?

 

Treści programowe:

 • pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków;
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
 • bezpieczne posługiwanie się nożyczkami;
 • uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwracanie uwagi na konsekwencje wynikające z danego wyboru;
 • pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek;
 • wspólne wykonywanie prac plastycznych;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;
 • całościowe rozpoznanie napisów umieszczonych w sali zajęć;
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • tworzenie sylab z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • odróżnianie druku od pisma odręcznego.
 • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań;
 • estetyczne, rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
 • improwizowanie piosenek ruchem;
 • dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków.
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych i nieodwracalnych;
 • nazywanie ptaków odwiedzających karmnik;
 • dostrzeganie różnic pomiędzy kinem a teatrem
 • podawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie;
 • identyfikowanie i opisywanie czynności zawodowych wykonywanych przez te osoby;
 • rozwiązywanie zagadek matematycznych
 • wykonuje obliczenia w zakresie 10, posługując się materiałem konkretnym

 

 


JEŻYKI

M A R Z E C

1.Zwierzęta z dżungli i sawanny
Treści programowe
-oglądanie filmów przyrodniczych, książek, albumów, tablic, korzystanie z internetu (poznawanie przyrody w sposób pośredni)-zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
-wyjaśnianie roli ogrodów zoologicznych.
-wymyślanie piosenek, rymowanek; uczestniczenie w zabawach z elementem pantomimy.
-rozwiązywanie zagadek, rebusów; układanie zagadek
-zapamiętywanie kilku figur, obrazków pokazywanych kolejno
-zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.
-wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
-układanie nazw obrazków z liter, odczytywanie ich.
-wskazywanie pełnych godzin na zegarze
-nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
-rozwiązywanie zadań tekstowych o tematyce bliskiej dzieciom; stosowanie metody symulacyjnej.

2.Zwierzęta naszych pól i lasów
Treści programowe
-oglądanie filmów przyrodniczych, książek, albumów, tablic, korzystanie z internetu
-poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm)
-poznawanie łąki wiosną wszystkimi zmysłami; oglądanie, wąchanie, słuchanie odgłosów z zamkniętymi oczami
-poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin
-wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady
-poznawanie właściwości powietrza i jego roli w życiu ludzi i zwierząt.
-wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach
-klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.

3.Marcowa pogoda
Treści programowe
-obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych; poznawanie składników pogody: temperatura, wiatr, opady, ciśnienie; poznawanie przyrządów służących do pomiaru składników pogody (np. wiatromierz itp.)
-poznawanie kalendarza pogody – systematyczne jego prowadzenie.
-poznawanie norm ekologicznych – nakazu: oszczędnego korzystania z wody.
-wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach
-wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
-nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
-rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech
-rozpoznawanie i nazywanie figur przestrzennych: kula, sześcian; podawanie ich podstawowych cech.
-wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków.

4. Wiosenne przebudzenia
Treści programowe
-zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
-obserwowanie zmian zachodzących przed zbliżającą się wiosną (przedwiośnie) – coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu, lodu, pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy), powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), kwitnienie wierzby i leszczyny; pojawianie się pąków na drzewach i krzewach
-poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin (światło, temperatura, wilgotność)
-poznawanie etapów rozwojowych np. żaby, motyla
-poznawanie wybranych przedstawicieli kwiatów ogrodowych, np. tulipan, nasturcja, róża, lilia itp.; omawianie ich budowy, etapów rozwojowych (na przykładzie tulipana).
-zachęcanie do uprawy roślin doniczkowych w sali, w domu – dbania o nie: umieszczania w nasłonecznionym miejscu, podlewania, rozsadzania itp.
-zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.
-skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań
-dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.
-układanie nazw obrazków z liter, odczytywanie ich.
-poznawanie wartości monet i banknotów (np. 1 zł, 2 zł, 5 zł i 10 zł); właściwe operowanie nimi w zabawie.
-dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.