Miejskie Przedszkole nr 14 w Katowicach

Plany pracy

TREŚCI PROGRAMOWE

LISTOPAD
 

TEMATYKA

1. PADA DESZCZ.

Treści programowe:
- prawidłowe posługiwanie się łyżką i widelcem

- ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych

- podejmowanie prób wspólnych zabaw

- liczenie palców, przedmiotów

- obserwowanie środowiska przyrodniczego, zwrócenie uwagi na dominującą kolorystykę

2. DBAMY O ZDROWIE.

Treści programowe:
- wskazywanie części ciała i ich nazywanie

- wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji

- poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób

- maszerowanie w rytm muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku

3. DOMOWI ULUBIEŃCY.

Treści programowe:
- uczestniczenie w zabawach ruchowych kształtujących postawę

- wypowiadanie się nt. obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu

- składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru

- wskazywanie i nazywanie wybranych zwierząt

4. URZĄDZENIA W MOIM DOMU.

Treści programowe:
- nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie

- współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw

- rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z plasteliny

- poznanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego

 


LISTOPAD

BIEDRONKI

Tematyka tygodniowa:

1. Jakie są moje obowiązki?

2. Co powinien wiedzieć każdy Polak?

3. Jaki jest mój kraj?

4. Gdzie można zobaczyć Małą Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę?

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 •  udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie;
 •  rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
 •  nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
 •  uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
 •  uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych;
 •  uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
 •  przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
 •  ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;
 •  ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
 •  wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny;
 •  dzielenie się swoimi przeżyciami.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

 •  podawanie informacji, jak ma na imię mama, jak ma na imię tata;
 •  nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek;
 •  pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych;
 •  dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny;
 •  wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny;
 •  stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy);
 •  określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś);
 • doświadczanie na konkretnych przykładach (sytuacje dnia codziennego, zachowania bohaterów literackich) wybranych wartości moralnych, np. dobra, odwagi;

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 •  słuchanie legend, opowiadań o Polsce lub związanych ze swoją miejscowością;
 • uważne słuchanie rozmówcy;
 •  wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z dorosłymi w codziennych sytuacjach;
 •  swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych;
 •  wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
 • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
 •  oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki;
 •  naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt;
 •  rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z ciastoliny, masy solnej, próby posługiwania się nozyczkami;
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie;
 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
 • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych);
 • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie.
 • liczenie palców, przedmiotów itp.;
 •  określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
 • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych);
 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi.

DINUSIE

LISTOPAD

TEMATYKA TYGODNIOWA

 

Tydzień 1 Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?

Tydzień 2 Co powinien wiedzieć każdy Polak?

Tydzień 3 Czy Kujawiak może tańczyć krakowiaka?

Tydzień 4 Gdzie można spotkać Małą Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę?

 

Treści programowe:

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków;
 • samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę;
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych;
 • odwzorowanie elementów (przerysowanie, rysowanie według wzoru, kalkowanie).
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;
 • przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
 • bezpieczne posługiwanie się nożyczkami;
 • przeplatanie aktywności ruchowej z odpoczynkiem;
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
 • zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy;
 • cieszenie się z sukcesów innej osoby;
 • stosowanie zwrotów: Jestem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po polsku;
 • poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc;
 • poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością i swoim regionem;
 • podawanie adresu swojego zamieszkania;
 • poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych;
 • podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu;
 • wyjaśnienie znaczenia zdań: Jesteśmy Polakami. Jesteśmy Europejczykami;
 • poznawanie nazw wybranych państw należących do Unii Europejskiej.
 • określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny;
 • poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa;
 • gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem;
 • poznawaniem zawodów związanych z kosmosem: kosmonauty, astronoma;
 • poznawanie ciekawostek, opowiadań, legend na temat satelity Ziemi – Księżyca.
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;
 • wykonywanie prostych, jedno-, dwutaktowych tematów rytmicznych na instrumentach perkusyjnych;
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie itd.;
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo–skutkowego, poznawania samego siebie;
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy;
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;
 • nabywanie wrażliwości dotykowej.

 

 


JEŻYKI

 

L I S T O P A D

1. Moja rodzina

Treści programowe

-podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców

-rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.

-odwzorowywanie figur, cyfr, liter zgodnie z podanym wzorem; zapis cyfrowy liczby 4

-poznanie litery I, i

-wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie; liczenie głosek.

2. Mój dom

Treści programowe

-dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom

-zapoznanie z rozwojem techniki na przykładzie porównania funkcjonowania jakiejś dziedziny życia człowieka dawnej i obecnie, np. pokonywania odległości, przekazywania informacji, budowania domów; próba przyswojenia wyrażenia postęp cywilizacyjny.

-nazywanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych w domu lub w  sali – terrarium; dbanie o nie, przestrzeganie zasad ich hodowania, opieki (odpowiednia przestrzeń życiowa, spacery, wizyty u weterynarza); poznawanie sposobu ochrony przed atakami zwierząt, np. psa.

-poznanie litery T, t

-czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej); odróżnianie druku od pisma

-przedstawienie układu rytmicznego wyrażonego ruchem, graficznie lub za pomocą klocków, kasztanów.

-kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą;zapis cyfrowy liczby 5 i 0

3. Moje prawa i obowiązki

Treści programowe

-przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach, akceptowanie równości praw wszystkich

-ocenianie zachowania – własnego i innych osób, a także różnych postaci literackich.

-wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie; poznanie litery D, d

-posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania).

-zapoznanie z figurą geometryczną- trójkątem

4.Moje zdrowie i bezpieczeństwo

Treści programowe

-opisywanie charakterystycznych cech i ról wybranych zawodów, np.: policjant, strażak, lekarz itp.

-rozumienie konieczności przestrzegania zasad higieny; uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie

-przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.

-tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku

-wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie; poznanie litery K, k

-czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

-kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą; zapis cyfrowy liczby 6