Miejskie Przedszkole nr 14 w Katowicach

Plany pracy

TREŚCI PROGRAMOWE

PAŹDZIERNIK

MISIE 

  Tydzień I Jesień w sadzie.

Treści programowe:

 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,

 • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,

 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,

 • rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku,

 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu,

 • liczenie palców, przedmiotów itp.,

Tydzień II Smaczne warzywa.

Treści programowe:

 • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,

 • liczenie palców, przedmiotów itp.,

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu,

 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

 Tydzień III Jaki jestem.

Treści programowe:

 • wskazywanie wymienionych części ciała

 • nazywanie danych części ciała,

 • określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu,

 • podawanie swojego imienia i nazwiska,

 • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw.

Tydzień IV Moje zmysły.
Treści programowe:

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,

 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,

 • słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich,

 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

 


PAŹDZIERNIK

BIEDRONKI

Tematyka tygodniowa:

 1. Jak jesienią dbać o zdrowie?

 2. Kto może być nauczycielem?

 3. W co się bawi z nami jesienny wiatr?

 4. Jaki plan na jesień mają zwierzęta?

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 • korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);

 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy;

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;

 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt;

 • nabywanie sprawności manualnej.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie;

 • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności;

 • rozumienie sposobów przystosowania zwierząt i roślin do środowiska, w których występują.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach;

 • określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć;

 • przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;

 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;

 • powtarzanie krótkich rymowanek;

 • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają;

 • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych);

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;

 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;

 • liczenie palców, przedmiotów itp.;

 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie;

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu;

 • układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych;

 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru;

 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z ciastoliny, masy solnej, wydzieranie z papieru, próby posługiwania się nożyczkami.;

 • oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki.

 


DINUSIE

WRZESIEŃ

TEMATYKA TYGODNIOWA

 1. Co słychać w przedszkolu?
 2. Jak być superbezpiecznym?
 3. Jakie są moje supermoce?
 4. Kiedy pani Jesień obchodzi urodziny?

   

TREŚCI PROGRAMOWE

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków;
 • samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę;
 • pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków;
 • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków;
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce.
 • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw;
 • informowanie nauczyciela o wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości i obawy;
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
 • przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
 • bezpieczne posługiwanie się nożyczkami;
 • przestrzeganie zasad właściwego zachowania podczas spożywania posiłków;
 • wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw;
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
 • zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy;
 • cieszenie się z sukcesów innej osoby;
 • szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności;
 • zwracanie się o pomoc w trudnych sytuacjach.
 • uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwracanie uwagi na konsekwencje wynikające z danego wyboru;
 • szukanie kompromisu w trudnych sprawach;
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
 • wspólne wykonywanie prac plastycznych;
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • opowiadanie o sobie w grupie rówieśniczej.
 • aktywne słuchanie rozmówcy;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dziecku w kontaktach grupowych;
 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny;
 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • wyklaskiwanie rytmicznych fragmentów piosenek;
 • rozpoznawanie piosenki po melodii nuconej przez nauczyciela lub chętne dziecko;
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań;
 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego;
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi
 • nauka piosenek fragmentami, metodą ze słuchu;
 • śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne;
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo–skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce) i nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku);
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej (np. poprzez zastosowanie przestrzennych technik plastycznych, takich jak: konstruowanie, modelowanie itp., oraz pozostawianie swobody  zagospodarowaniu przestrzeni kartki w toku rysowania);
 • nabywanie wrażliwości dotykowej (poprzez kontakt z różnym materiałem przeznaczony do działalności plastyczno–konstrukcyjnej, np. sznurkiem, watą, folią aluminiową, papierem ściernym, styropianem).

 

 


JEŻYKI

 

To jestem ja

Treści programowe:

 • Przedstawianie się, opisywanie swojego wyglądu.
 • Określanie swoich zainteresowań.
 • Rozpoznawanie i przedstawianie różnych stanów emocjonalnych (złość, radość, smutek, strach, zazdrość, zawstydzenie).
 • Wyrażanie swoich emocji w sposób werbalny i niewerbalny.
 • Określanie swoich cech fizycznych: wzrost, wiek, kolor oczu, kolor włosów.
 • Dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi, akceptowanie ich.
 • Wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.).
 • Wyodrębnianie sylab ze słów.
 • Analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.
 • Nazywanie części ciała.
 • Wyznaczanie kierunków od osi własnego ciała.
 • Określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.

 

Moja grupa 

Treści programowe:

 • Przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie i rozumienie zasadności ich przestrzegania.
 • Uczestniczenie we wspólnych zabawach, np. integracyjnych, sportowych, teatralnych.
 • Rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.
 • Czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali.
 • Układanie swojego imienia z liter, według wzoru, a potem – bez wzoru.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Nazywanie części ciała.
 • Różnicowanie prawej strony i lewej strony.

 

Moja droga do przedszkola

Treści programowe

 • Zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie.
 • Poznawanie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112.
 • Poznawanie zasad ruchu drogowego.
 • Poznawanie wybranych znaków drogowych.
 • Poznawanie samochodów specjalistycznych: straży pożarnej, policji, karetki pogotowia; poznawanie numerów telefonicznych do tych instytucji.
 • Wyodrębnianie sylab ze słów.
 • Analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.
 • Wyszukiwanie takich samych symboli graficznych- figur, liter, cyfr.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech

 

Idzie jesień… przez las, park

Treści programowe:

 • Uczestniczenie w wycieczkach pozwalających w sposób bezpośredni zapoznać się z wybranymi środowiskami przyrodniczymi (las, pole, park, staw…), ze zwierzętami i roślinami tam żyjącymi.
 • Zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • Nazywanie wybranych drzew – liściastych i iglastych.
 • Rozpoznawanie drzew po liściach i owocach.
 • Poznawanie ogólnej budowy drzewa (pień, korzenie, korona).
 • Poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, maślak, kurka itp.) i niejadalnych (muchomor czerwony, muchomor sromotnikowy itp.).
 • Wyodrębnianie zdań z wypowiedzi ( liczenia zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków).
 • Wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach.
 • Tworzenie zdań z określoną liczbą słów.
 • Wyodrębnianie sylab ze słów.
 • Wyznaczanie kierunków od osi własnego ciała.
 • Liczenie obiektów i pokazywanie ich liczby na zbiorach zastępczych (np. na palcach).