Miejskie Przedszkole nr 14
Strona głowna  /  Zapisy 2019/2020
Zapisy 2019/2020
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2019/2020 ODBĘDZIE SIĘ POPRZEZ SYSTEM INFORMATYCZNY. 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ: www.katowice.przedszkola.vnabor.pl 
ZAZNACZAM, ŻE OBOWIĄZKIEM RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH JEST DOSTARCZENIE DO PRZEDSZKOLA PIERWSZEGO WYBORU WYDRUKOWANEGO WNIOSKU. WNIOSEK POWINIEN BYĆ PODPISANY PRZEZ OBOJE RODZICÓW (Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, GDY DZIECKO JEST WYCHOWYWANE SAMOTNIE). 
 
 
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W KATOWICACH

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

na podstawie Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 116/2019 

Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 stycznia 2019 r.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie przez rodziców deklaracji       o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 05.03.2019 do 11.03.2019

-

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 12.03.2019 od godz. 8.00

do 25.03.2019 do godz. 15.00

od 05.08.2019 od godz. 8.00

do 08.08.2019 do godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 26.03.2019 od godz. 8.00

do 08.04.2019 do godz. 15.00

od 09.08.2019 od godz. 8.00

do 22.08.2019 do godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12.04.2019 o godz. 8.00

26.08.2019 o godz. 13.00

5.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 12.04.2019 od godz. 8.00

do 24.04.2019 do godz. 15.00

od 26.08.2019 od godz. 13.00

do 29.08.2019 do godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26.04.2019 o godz. 8.00

30.08.2019 o godz. 15.00

 

KRYTERIA REKRUTACJI DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W KATOWICACH

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

na podstawie Załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 116/2019

Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 stycznia 2019 r.

 

Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Katowice.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria określone w ustawie:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 3. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 5. niepełnosprawność kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 punktów.

Organ prowadzący ustalił kryteria oraz przyznał każdemu kryterium określoną wartość punktową, braną pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

 1. dziecko, któremu gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w publicznym przedszkolu (z wyłączeniem dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego) – 32 pkt.;
 2. dziecko zgłaszane do przedszkola, którego rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczało do przedszkola wskazanego na pierwszym miejscu – 16 kpt.;
 3. dziecko, którego oboje rodzice pracują/studiują w systemie studiów stacjonarnych, kryterium stosuje się także w stosunku do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 8 pkt.;
 4. dziecko, które uczęszczało do żłobka w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja – 4 pkt.;
 5. dziecko rodzica objętego opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub rodzica zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy, aktywnie poszukującego pracy oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 2 pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych przez organ prowadzący są:

 1. dla kryterium nr 1 – numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego;
 2. dla kryterium nr 2 – oświadczenie rodzica o rekrutacji dziecka jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w placówce wskazanej we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu;
 3. dla kryterium nr 3 – oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym;
 4. dla kryterium nr 4 – zaświadczenie wydane przez żłobek potwierdzające, że dziecko uczęszcza do żłobka;
 5. dla kryterium nr 5 – oświadczenie rodzica o objęciu rodziny opieką MOPS, w tym o wsparciu asystentem rodziny, oświadczenie rodzica o objęciu rodziny nadzorem kuratora, zaświadczenie PUP o zarejestrowaniu rodzica i aktywnym poszukiwaniu przez rodzica pracy.

Ostatnia aktualizacja: 2019-02-19