To takie proste!
Miejskie Przedszkole nr 14
Strona głowna  /  Zapisy 2020/2021
Zapisy 2020/2021
Lista dzieci przyjętych do Miejskiego Przedszkola nr 14 w Katowicach na rok szkolny 2020/2021
 
 
 
***********************************************************************************************************************************************
 
 
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2019/2020 ODBĘDZIE SIĘ POPRZEZ SYSTEM INFORMATYCZNY. 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ: https://katowice.nabory.pl

 

 

 

 

OBOWIĄZKIEM RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH JEST DOSTARCZENIE DO PRZEDSZKOLA PIERWSZEGO WYBORU WYDRUKOWANEGO WNIOSKU. WNIOSEK POWINIEN BYĆ PODPISANY PRZEZ OBOJE RODZICÓW (Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, GDY DZIECKO JEST WYCHOWYWANE SAMOTNIE). 
 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy składania dokumentów, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 783/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dn. 29 stycznia 2020 r.:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 9.03.2020 roku

do 13.03.2020 roku

---

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 16.03.2020 roku od godz. 09:00

do 27.03.2020 roku do godz. 15:00

od 06.07.2020 roku od godz. 09:00

do 09.07.2020 roku do godz. 15:00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków      o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe

od 23.03.2020 roku od godz. 8:00

do 31.03.2020 roku do godz. 15:00

od 08.07.2020 roku od godz. 8:00

do 13.07.2020 roku    do godz. 10:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

17.04.2020 roku

o godz. 15:00

27.07.2020 roku

o godz. 13:00

5.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 20.04.2020 roku od godz. 09:00

do 27.04.2020 roku do godz. 15:00

od 27.07.2020 roku od godz. 13:00

do 30.07.2020 roku do godz. 15:00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

04.05.2020 roku

o godz. 9:00

03.08.2020 roku

o godz. 9:00

 

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, a także liczba punktów za każde z tych kryteriów i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

 

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta Katowice.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

              1. wielodzietność rodziny kandydata;

              2. niepełnosprawność kandydata;

              3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

              4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

              5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

              6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

              7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.

 

Na podstawie art. 131 ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe, organ prowadzący ustalił kryteria oraz przyznał każdemu kryterium określoną wartość punktową, braną pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla miejskich przedszkoli:

  1. dziecko, któremu gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w publicznym przedszkolu (z wyłączeniem dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego) - 32 pkt.;
  2. dziecko zgłaszane do przedszkola, którego rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczało do przedszkola wskazanego we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu - 16 pkt.;
  3. dziecko, którego oboje rodzice pracują/studiują w systemie studiów dziennych stacjonarnych, kryterium stosuje się również w stosunku do rodzica samotnie wychowującego dziecko - 8 pkt.;
  4. dziecko, które uczęszczało do żłobka w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja - 4 pkt.;
  5. dziecko rodzica objętego opieką Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej lub rodzica bezrobotnego zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy, aktywnie poszukującego pracy oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 2 pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych przez organ prowadzący są:

  1. dla kryterium określonego w pkt. 1 - numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego;
  2. dla kryterium określonego w pkt. 2 - oświadczenie rodzica o rekrutacji dziecka jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w placówce wskazanej we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu;
  3. dla kryterium określonego pkt. 3 - oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym;
  4. dla kryterium określonego w pkt. 4 - zaświadczenie wydane przez żłobek potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka;
  5. dla kryterium określonego w pkt. 5 - oświadczenie rodzica o objęciu rodziny opieką MOPS, w tym o wsparciu asystentem rodziny, oświadczenie rodzica  o objęciu rodziny nadzorem kuratora, zaświadczenie PUP o zarejestrowaniu rodzica i aktywnym poszukiwaniu przez rodzica pracy.

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2020-05-06