To takie proste!
Miejskie Przedszkole nr 14
Strona głowna  /  RODO
RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 14 w Katowicach z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 16a, kod pocztowy 40-132 Katowice, e-mail: mp14katowice@gmail.com

2) Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3) Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, którym jest Pani Agata Gabłońska. Kontakt do inspektora: e-mail iod@jednostki.cuw.katowice.pl; tel. 32-6061323.  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umów na świadczenie usług przedszkola.

5) Dane osobowe będą przetwarzane w następującym zakresie:

imię i nazwisko dziecka,                                                                                                   

imię i nazwisko rodzica,

data i miejsce urodzenia dziecka,

adres zamieszkania dziecka,

adres zameldowania dziecka,

adres zamieszkania rodzica,

dodatkowe informację o dziecku,   

PESEL rodzica,

seria i nr dowodu osobistego rodzica,

numer telefonu rodzica,

adres poczty elektronicznej rodzica,

informacje o niepełnosprawności w rodzinie,

numer rachunku bankowego (w celu dokonania zwrotu za nieobecności dziecka). 

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Urząd Miasta Katowice, CUW w Katowicach, MCUW w Katowicach, firma QNT w Zabrzu w zakresie prowadzenia obsługi rozliczeń opłat za przedszkole, firma Vulcan w zakresie prowadzenia rekrutacji dzieci do przedszkola. Wuzasadnionych przypadkach dane mogą być przekazywane do Miejskiego Ośrodka Pomocy  Społecznej, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Sądu i innych uprawnionych podmiotów.

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji.

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

10) Pani/Pana dane oraz dane dziecka nie będą przekazywane do państwa trzecich.

11) Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

12) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do przyjęcia dziecka do przedszkola i realizacji umów z rodzicami. W siedzibie administratora oraz na jego stronie internetowej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych w ramach monitoringu wizyjnego.

13) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku uznania, ze przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zgodnie z art. 77.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 14 w Katowicach z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 16a.

2) Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). 

3) Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, którym jest Pani Agata Gabłońska. Kontakt do inspektora: e-mail iod@jednostki.cuw.katowice.pl; tel. 32-6061323. 

4) Pani/Pana dane osobowe wskazane w przepisach prawa – Kodeks pracy art. 221 będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko nauczyciela, a pozostałe przekazane dane na podstawie wyrażonej zgody. Zgoda ta może być cofnięta w dowolnym czasie, bez skutku dla realizacji celu, jakim jest przeprowadzenie rekrutacji.

5) Podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych:

- Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r. poz. 894 ze zm.);

- Art. 6 ust. 1 lit. a), b) oraz f) RODO;

- Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – w zakresie podania przez Państwa tych danych.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy o pracę oraz realizacji spraw pracowniczych.

7) W siedzibie administratora oraz na stronie internetowej placówki znajdują się szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych w ramach monitoringu wizyjnego. 

8) Dane osobowe będą przetwarzane w następującym zakresie:

- nazwisko i imię, 

- nr PESEL, 

- data urodzenia, miejsce urodzenia, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- nazwisko rodowe, 

- imiona rodziców, 

- miejsce pracy, 

- zawód, 

- wykształcenie, 

- numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 

- stan rodzinny,

- przynależność związkowa,

- orzeczenie o zdolności do pracy,

- sytuacja ekonomiczna, 

- orzeczenie o  stanie niepełnosprawności,

- orzeczenie o stanie zdrowia, 

- orzeczenie o niekaralności. 

9) Odbiorcami Państwa danych mogą być organy i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów oraz zawartych umów (w tym umów przetwarzania danych).

10) Pani/Pana dane osobowe będą powierzone do przetwarzania między innymi: CUW w Katowicach w zakresie obsługi płacowej, MCUW w Katowicach, firma Vulcan w zakresie prowadzenia spraw kadrowych, firma Krakfin w zakresie arkusza organizacyjnego przedszkola, firma „BIT” w Katowicach świadcząca usługi informatyczne w celach technicznych.

11) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy licząc od momentu zakończenia rekrutacji. W przypadku nie podpisania umowy o pracę dokumenty można odebrać we wskazanym okresie. Po tym okresie dokumenty zostaną zniszczone, o czym kandydaci nie będą dodatkowo informowani. 

12) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych (w tym otrzymywania ich kopii), prawo do ich sprostowania i poprawiania, a także uzupełniania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia (o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej), a także prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

13) Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

14) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

15) Zasady przetwarzania Państwa danych na stronie WWW. administratora określa Polityka Prywatności dostawcy serwisu internetowego, na którym znajduje się strona WWW.

16) W przypadku uznania, że administrator przetwarza dane osobowe z naruszeniem prawa posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 14 w Katowicach z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 16a, kod pocztowy 40-132 Katowice, e-mail: mp14katowice@gmail.com

2) Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3) Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, którym jest Pani Agata Gabłońska. Kontakt do inspektora: e-mail iod@jednostki.cuw.katowice.pl; tel. 32-6061323.  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji upoważnienia Pani/Pana przez rodziców/opiekunów prawnych do odbierania dziecka z przedszkola.

5) Dane osobowe będą przetwarzane w następującym zakresie:

imię i nazwisko 

seria i nr dowodu osobistego 

numer telefonu. 

6) Pani/Pana dane osobowe w uzasadnionych przypadkach mogą być przekazywane do uprawnionych podmiotów.

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres wynikający z upoważnienia rodziców/opiekunów prawnych.

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

10) Pani/Pana dane  nie będą przekazywane do państwa trzecich.

11) Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

12) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do odbierania dziecka z przedszkola.

13) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku uznania, ze przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zgodnie z art. 77.

14) W siedzibie administratora oraz na jego stronie internetowej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych w ramach monitoringu wizyjnego.

15) Informuję, że administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od ...................................................................

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU ZE STOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE., Miejskie Przedszkole nr 14 w Katowicach informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Miejskie Przedszkole nr 14 z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 16a, 40-132 Katowice.

2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób i mienia.

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów.

4. System monitoringu wizyjnego obejmuje hol przedszkola na parterze, hol przedszkola na I piętrze oraz teren wokół budynku przedszkola. 

5. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego są przechowywane przez Administratora przez okres 30 dni.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa. 

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-11-23